Houtse Parallelweg 113, HELMOND

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend HOUTSE PARALLELWEG 113 te HELMOND, postcode 5706 AE, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie T nummer 7247, groot tweehonderdvijftien vierkante meter (215 m²).

Bouwjaar conform BAG viewer: 1962.
Oppervlakte conform BAG viewer: 50 m2.

Let op:
Blijkens een geveltaxatierapport heeft het registergoed 3 kamers. Het is niet bekend of deze informatie actueel is. De verkoper is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de verkregen informatie.

Kenmerken

Type registergoed
Vrijstaand
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1962
Oppervlakte wonen
50 m2
Oppervlakte perceel
215 m2
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie T nummer 7247.

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzondere veilingvoorwaarden
Gebruikssituatie - huurbeding
Volgens de Basisregistratie Personen staan derde persoon ingeschreven op het adres. Het is niet bekend op welke grond deze persoon is ingeschreven.
De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de voorzieningenrechter gevraagd.
Het gevraagde verlof is verleend, waarbij de ontruimingstermijn is bepaald op 2 maanden na betekening van de beschikking huurbeding.
Deze beschikking is op 12 april 2024 betekend aan de huurders en onderhuurders. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de Koper. De Koper aanvaardt deze door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.
De Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter afgegeven beschikking als bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek over aan de Koper.
De Verkoper doet hierbij voorts voor zover nodig nog een beroep op de nietigheid van huur, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.

Opstal gerealiseerd in de achtertuin van het Registergoed
De opstal in de achtertuin van het Registergoed is vermoedelijk gedeeltelijk op het naastgelegen perceel (kadastraal bekend gemeente Helmond sectie T nummer 7248) en gedeeltelijk op het naastgelegen perceel (kadastraal bekend gemeente Helmond sectie T nummer 2999) gerealiseerd.
Het is niet mogelijk geweest dit ter plaatse vast te stellen. Blijkens de aankomsttitel van het Registergoed en de aankomsttitels van de hiervoor naastgelegen percelen, is zakenrechtelijk niets vastgelegd ten aanzien van (het komen en gaan van en naar) deze opstal. Ook is niet bekend of de toegang van de opstal gelegen in de achtertuin van het Registergoed toegankelijk is via de tuin van het Registergoed. Het is eveneens niet bekend of de opstal in de tuin direct toegankelijk is (een doorgang heeft) via het aangrenzende buurgebouw/ perceel (gelegen op het perceel met het kadastrale nummer 2999), maar een koper dient hiermee rekening te houden. Eventuele juridische of feitelijke gevolgen voortvloeiende uit voorgaande situatie komt volledig voor rekening en risico van de koper. Koper dient er tevens rekening mee te houden dat hij in contact zal moeten treden met de eigenaren van de buurpercelen om de juridische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie danwel de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de juridische situatie.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie. De Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven en/of te treffen voorzieningen. Verkoper is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk ten aanzien van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen.
Voorts is ook een kadastrale kaart (luchtfoto) met het achtergelegen gebouw geupload op de Website. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De koper wordt geacht volledig kennis te nemen van de gepubliceerde bijzondere veilingvoorwaarden en alle informatie welke op de website bekend is/zal worden gemaakt.
Koper aanvaardt alle in de bijzondere voorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen verbonden aan het registergoed, ook die welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.
Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Mocht er tijdens de veilingprocedure nadere informatie bekend worden dan zal deze via de veilingwebsite bekend worden gemaakt.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
46356
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Quadrant Notarissen
Mevrouw A. Chinnoe
Zeestraat 62
2518 AC 's-Gravenhage
T: 070 280 00 60
E: veilingen@qnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Gebruikssituatie - huurbeding
Volgens de Basisregistratie Personen staan derde persoon ingeschreven op het adres. Het is niet bekend op welke grond deze persoon is ingeschreven.
De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de voorzieningenrechter gevraagd.
Het gevraagde verlof is verleend, waarbij de ontruimingstermijn is bepaald op 2 maanden na betekening van de beschikking huurbeding.
Deze beschikking is op 12 april 2024 betekend aan de huurders en onderhuurders. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de Koper. De Koper aanvaardt deze door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.
De Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter afgegeven beschikking als bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek over aan de Koper.
De Verkoper doet hierbij voorts voor zover nodig nog een beroep op de nietigheid van huur, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper.

Opstal gerealiseerd in de achtertuin van het Registergoed
De opstal in de achtertuin van het Registergoed is vermoedelijk gedeeltelijk op het naastgelegen perceel (kadastraal bekend gemeente Helmond sectie T nummer 7248) en gedeeltelijk op het naastgelegen perceel (kadastraal bekend gemeente Helmond sectie T nummer 2999) gerealiseerd.
Het is niet mogelijk geweest dit ter plaatse vast te stellen. Blijkens de aankomsttitel van het Registergoed en de aankomsttitels van de hiervoor naastgelegen percelen, is zakenrechtelijk niets vastgelegd ten aanzien van (het komen en gaan van en naar) deze opstal. Ook is niet bekend of de toegang van de opstal gelegen in de achtertuin van het Registergoed toegankelijk is via de tuin van het Registergoed. Het is eveneens niet bekend of de opstal in de tuin direct toegankelijk is (een doorgang heeft) via het aangrenzende buurgebouw/ perceel (gelegen op het perceel met het kadastrale nummer 2999), maar een koper dient hiermee rekening te houden. Eventuele juridische of feitelijke gevolgen voortvloeiende uit voorgaande situatie komt volledig voor rekening en risico van de koper. Koper dient er tevens rekening mee te houden dat hij in contact zal moeten treden met de eigenaren van de buurpercelen om de juridische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie danwel de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de juridische situatie.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie. De Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven en/of te treffen voorzieningen. Verkoper is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk ten aanzien van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen.
Voorts is ook een kadastrale kaart (luchtfoto) met het achtergelegen gebouw geupload op de Website. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De koper wordt geacht volledig kennis te nemen van de gepubliceerde bijzondere veilingvoorwaarden en alle informatie welke op de website bekend is/zal worden gemaakt.
Koper aanvaardt alle in de bijzondere voorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen verbonden aan het registergoed, ook die welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.
Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Mocht er tijdens de veilingprocedure nadere informatie bekend worden dan zal deze via de veilingwebsite bekend worden gemaakt.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Opbrengst veiling
€ 164.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 8.712,00 (per 21‑05‑2024 om 13:27 uur)
inclusief achterstand waterschapslasten, exclusief overdrachtsbelasting en ontruiming registergoed (per 21‑05‑2024 om 13:27 uur)

Veiling

23 mei 2024 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 46356

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Zeestraat 62
2518 AC 's-Gravenhage
T: 070 280 00 60

Onderhands bod

Tot en met 8 mei 2024 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 08-05-2024 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.