Montfortstraat 47, HOENSBROEK

Attentie

ONDERHANDSE BIEDINGEN ZIJN NIET MOGELIJK

Omschrijving

het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimten op de begane grond, met erf, plaatselijk bekend als Montfortstraat 47 te 6433 JG Hoensbroek, gemeente Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie V nummer 2766 A2, uitmakende een onverdeeld aandeel van achtentwintig/eenhonderdste (28/100ste) in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met bedrijfsruimten en verder toe- en aanbehoren, plaatselijk bekend als Montfortstraat 47 te 6433 JG Hoensbroek, gemeente Heerlen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Heerlen, sectie V nummer 2660, groot zestien are eenennegentig centiare

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Leegstaand
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
gemeente Heerlen, sectie V nr. 2766 A2

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
Overdrachtsbelasting: 10,4%VvE Bijdrage: € 129,00 per maand. Achterstand VvE t/m veilingdatum: 17 x € 129,00 = € 2.193,00De bedrijfsruimte bestaat uit een aantal aan elkaar gesloten ruimten welke via een toegangspoort aan de voorzijde bereikbaar zijn.
De aansluitingen voor energie zijn afgesloten.
Er zijn diverse lekkages. De totale oppervlakte is ca. 463 m2, waarvan ca. 100 m2 als primaire gebruiksruimten kan worden gekwalificeerd. De overige ruimten zijn slecht ontsloten . Het object is gelegen in het bestemmingsplan Hoensbroek Zuid, vastgesteld d.d. 9 juni 2009, zie ruimtelijke plannen.
De bestemming is omschreven als ''bedrijfsdoeleinden''.
De vereniging van eigenaren heeft een geldlening afgesloten in hoofdsom groot €.18.500,00 waarvoor de eigenaar voor 28/100 deel aansprakelijk is.
De vereniging heeft geen reservefonds.
Bijzondere veilingvoorwaarden
DOEL VAN DE AKTE
Het doel van deze akte is namens verkoper de voorwaarden vast te stellen waaronder de executoriale verkoop van het hierna te omschrijven registergoed plaatsvindt op grond van artikel 514 en volgende van Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering.
DATUM EN PLAATS VEILING
Deze executoriale verkoop vindt plaats op donderdag vijfentwintig mei tweeduizend drieëntwintig vanaf dertien uur en dertig minuten in het Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te Leende, voor één van de notarissen werkzaam bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen of één van hun waarnemers.
REGISTERGOED
Het bedoelde registergoed is:
het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimten op de begane grond, met erf, plaatselijk bekend als Montfortstraat 47 te 6433 JG Hoensbroek, gemeente Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie V nummer 2766 A2, uitmakende een onverdeeld aandeel van achtentwintig/eenhonderdste (28/100ste) in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met bedrijfsruimten en verder toe- en aanbehoren, plaatselijk bekend als Montfortstraat 47 te 6433 JG Hoensbroek, gemeente Heerlen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Heerlen, sectie V nummer 2660, groot zestien are eenennegentig centiare;
hierna ook te noemen: ''het registergoed''.
etc.
II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129, en voor zover deze voorwaarden tenminste overigens niet worden gewijzigd of aangevuld en met dien verstande dat het een executie ex artikel 514 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreft. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
III DEFINITIES
Tenzij anders blijkt, hebben de in de Algemene Veilingvoorwaarden vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte.
IV BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
1. Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
2. Inzet en afslag
I Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
II Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
III Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
3. Omzet- en overdrachtsbelasting
Kosten
Voorzover verkoper bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting maar overdrachtsbelasting zijnde tien veer/tiende procent (10,4%) verschuldigd.
Het registergoed is geen woning.
Derhalve is het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVE 2017 van toepassing.
Het bepaalde in artikel 9 lid 1 AVVE 2017 is niet van toepassing.
4. Inzetpremie
In aanvulling op artikel 7 AVVE vervalt het recht op inzetpremie indien:
- de veiling na de inzet wordt ingetrokken;
- indien de inzetter en de afmijner dezelfde (rechts)persoon is (verrekening van de inzetpremie vindt dan niet plaats);
- indien verkoper niet tot gunning overgaat.
Het bepaalde in artikel 7 lid 3 AVVE komt te vervallen.
Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is over de inzetpremie, is deze in de inzetpremie begrepen. De inzetter dient alsdan aan de notaris een ''BTW-factuur'' uit te reiken.
5. Eigenaarslasten
De eigenaarslasten worden niet verrekend.
6. Bestemming van het registergoed
De bestemming volgens de BAG-viewer is: ''industriefunctie''.
Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het te veilen registergoed wordt te dezen verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl. casu quo is het aan koper om zich bij de betreffende gemeente te informeren over het vigerende bestemmingsplan en eventuele publiekrechtelijke beperkingen.
7. Gebruikssituatie
Het registergoed, voor zover verkoper bekend, niet in gebruik.
Voor zover na de veiling blijkt dat er toch sprake is van gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
8. Appartementensplitsing
De gemeenschap (het complex) waarvan het registergoed deel uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing op tien juli tweeduizend achttien verleden voor mr. R.A. Thissen, destijds notaris te Maastricht. Een afschrift van die akte is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op elf juli tweeduizend achttien in deel 73560 nummer 149.
In die akte:
- werd vastgesteld het reglement van splitsing, voor welk reglement van toepassing werd verklaard het ''Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten'' zoals vastgesteld bij akte op negentien december tweeduizend zeventien verleden voor H.M. Kolster, notaris te Rotterdam, welke akte onder meer bij afschrift werd ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register op negentien december tweeduizend zeventien in deel 72212 nummer 160 en welk Reglement is gewijzigd en aangevuld zoals in de akte van splitsing nader is omschreven;
- werd opgericht de vereniging van eigenaars genaamd: ''Vereniging van Eigenaars Montfortstraat 47 te Hoensbroek'', gevestigd te Hoensbroek, gemeente Heerlen.
Verklaring vereniging van eigenaars zoals bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek
Uit een aan deze akte te hechten opgave van/namens het bestuur van die vereniging van eigenaars blijkt welke bijdragen de eigenaar tot op heden aan de vereniging van eigenaars verschuldigd is en voor welke schulden zoals bedoeld in artikel 5:113 leden 2 en 5 Burgerlijk Wetboek de eigenaar tot op heden aansprakelijk is alsmede het aandeel in het reservefonds en de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars.
De vereniging is een geldlening is aangegaan.
Deze geldlening is vastgelegd in een notariële akte verleden voor mij, notaris, op één februari tweeduizend drieëntwintig.
9. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen;
verwijzing naar eerdere akten
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden wordt verwezen naar voormelde akte van verkrijging door de eigenaar en naar voormelde akte van splitsing, in welke akten het navolgende is opgenomen, woordelijk luidend:
''Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden wordt voor wat betreft het verkochte sub 2 (destijds Stationsstraat 122 te Hoensbroek) verwezen naar een akte van afgifte legaat tegen inbreng van de waarde, verleden voor notaris Zeestraten voornoemd op drie november negentienhonderd tweeënnegentig, welke akte bij afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare registers in hypotheken 4 op vier november daarna in deel 8286 nummer 16, in welke akte de navolgende erfdienstbaarheden werden gevestigd, woordelijk luidende als volgt:
''ten laste van het verkochte, als lijdend erf; en ten behoeve van het huidige perceel C 5763 (Stationsstraat 120), als heersend erf, de erfdienstbaarheid:
a. de erfdienstbaarheid van doorgang en opvaart van- en naar de Stationsstraat, uit te oefenen over de bestaande opvaart, gelegen naast het pand Stationsstraat 120 en zich uitstrekkende over de volle diepte van het pand;
b. de erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van leidingen, afvoerbuizen en dergelijken, zoals destijds aanwezig;
zulks onder de bepaling, dat de eigenaar van het heersend erf verplicht is deze opvaart vrij te houden voor doorvaart en doorgang van en naar het achtergelegen magazijn, terwijl hij voorts verplicht is deze op vaart mede te onderhouden en schoon te houden.
Ten laste van het verkochte, als lijdend en erf ten behoeve van het huidige perceel C 5836 (Stationsstraat 124), als heersend erf, de erfdienstbaarheid van doorgang en opvaart van en naar de Stationsstraat.'' ''
10. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, zijn er vandaag met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
11. Legitimatieplicht en gegoedheid
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 van de AVVE moet door de bieder worden aangetoond door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de veiling, waar uit blijkt dat de bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de dag van de veiling niet ouder zijn dan vier (4) weken.
Als de bieder of koper een makelaar is die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars, dan hoeft hij tijdens de veiling zijn financiële gegoedheid niet aan te tonen.
12. Gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd.
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.
13. Risico-overgang
Het registergoed is een tot bedrijfsruimte(n) bestemde onroerende zaak.
Op grond van artikel 19 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van gunning.
14. Onderhandse verkoop
Het bepaalde in artikel 27 van de AVVE is op onderhavige executie niet van toepassing.
15. Naleving bepalingen
Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
3. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
4. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
5. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
6. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
7. Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
8. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
9. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
10. De in lid 9 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
11. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.
SLOTBEPALING
Verkoper kan - indien en zodra de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 is vereist - de betaaldag / levering eenzijdig opschorten totdat de bevoegde voorzieningenrechter de goedkeuring heeft verleend.
SLOT

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Gegund
Dossiernummer
46019
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Chantal Smeets
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

DOEL VAN DE AKTE
Het doel van deze akte is namens verkoper de voorwaarden vast te stellen waaronder de executoriale verkoop van het hierna te omschrijven registergoed plaatsvindt op grond van artikel 514 en volgende van Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering.
DATUM EN PLAATS VEILING
Deze executoriale verkoop vindt plaats op donderdag vijfentwintig mei tweeduizend drieëntwintig vanaf dertien uur en dertig minuten in het Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 te Leende, voor één van de notarissen werkzaam bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen of één van hun waarnemers.
REGISTERGOED
Het bedoelde registergoed is:
het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimten op de begane grond, met erf, plaatselijk bekend als Montfortstraat 47 te 6433 JG Hoensbroek, gemeente Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie V nummer 2766 A2, uitmakende een onverdeeld aandeel van achtentwintig/eenhonderdste (28/100ste) in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met bedrijfsruimten en verder toe- en aanbehoren, plaatselijk bekend als Montfortstraat 47 te 6433 JG Hoensbroek, gemeente Heerlen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Heerlen, sectie V nummer 2660, groot zestien are eenennegentig centiare;
hierna ook te noemen: ''het registergoed''.
etc.
II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129, en voor zover deze voorwaarden tenminste overigens niet worden gewijzigd of aangevuld en met dien verstande dat het een executie ex artikel 514 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreft. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
III DEFINITIES
Tenzij anders blijkt, hebben de in de Algemene Veilingvoorwaarden vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte.
IV BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
1. Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
2. Inzet en afslag
I Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
II Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
III Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
3. Omzet- en overdrachtsbelasting
Kosten
Voorzover verkoper bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting maar overdrachtsbelasting zijnde tien veer/tiende procent (10,4%) verschuldigd.
Het registergoed is geen woning.
Derhalve is het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVE 2017 van toepassing.
Het bepaalde in artikel 9 lid 1 AVVE 2017 is niet van toepassing.
4. Inzetpremie
In aanvulling op artikel 7 AVVE vervalt het recht op inzetpremie indien:
- de veiling na de inzet wordt ingetrokken;
- indien de inzetter en de afmijner dezelfde (rechts)persoon is (verrekening van de inzetpremie vindt dan niet plaats);
- indien verkoper niet tot gunning overgaat.
Het bepaalde in artikel 7 lid 3 AVVE komt te vervallen.
Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is over de inzetpremie, is deze in de inzetpremie begrepen. De inzetter dient alsdan aan de notaris een ''BTW-factuur'' uit te reiken.
5. Eigenaarslasten
De eigenaarslasten worden niet verrekend.
6. Bestemming van het registergoed
De bestemming volgens de BAG-viewer is: ''industriefunctie''.
Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het te veilen registergoed wordt te dezen verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl. casu quo is het aan koper om zich bij de betreffende gemeente te informeren over het vigerende bestemmingsplan en eventuele publiekrechtelijke beperkingen.
7. Gebruikssituatie
Het registergoed, voor zover verkoper bekend, niet in gebruik.
Voor zover na de veiling blijkt dat er toch sprake is van gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
8. Appartementensplitsing
De gemeenschap (het complex) waarvan het registergoed deel uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing op tien juli tweeduizend achttien verleden voor mr. R.A. Thissen, destijds notaris te Maastricht. Een afschrift van die akte is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op elf juli tweeduizend achttien in deel 73560 nummer 149.
In die akte:
- werd vastgesteld het reglement van splitsing, voor welk reglement van toepassing werd verklaard het ''Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten'' zoals vastgesteld bij akte op negentien december tweeduizend zeventien verleden voor H.M. Kolster, notaris te Rotterdam, welke akte onder meer bij afschrift werd ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register op negentien december tweeduizend zeventien in deel 72212 nummer 160 en welk Reglement is gewijzigd en aangevuld zoals in de akte van splitsing nader is omschreven;
- werd opgericht de vereniging van eigenaars genaamd: ''Vereniging van Eigenaars Montfortstraat 47 te Hoensbroek'', gevestigd te Hoensbroek, gemeente Heerlen.
Verklaring vereniging van eigenaars zoals bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek
Uit een aan deze akte te hechten opgave van/namens het bestuur van die vereniging van eigenaars blijkt welke bijdragen de eigenaar tot op heden aan de vereniging van eigenaars verschuldigd is en voor welke schulden zoals bedoeld in artikel 5:113 leden 2 en 5 Burgerlijk Wetboek de eigenaar tot op heden aansprakelijk is alsmede het aandeel in het reservefonds en de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars.
De vereniging is een geldlening is aangegaan.
Deze geldlening is vastgelegd in een notariële akte verleden voor mij, notaris, op één februari tweeduizend drieëntwintig.
9. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen;
verwijzing naar eerdere akten
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden wordt verwezen naar voormelde akte van verkrijging door de eigenaar en naar voormelde akte van splitsing, in welke akten het navolgende is opgenomen, woordelijk luidend:
''Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden wordt voor wat betreft het verkochte sub 2 (destijds Stationsstraat 122 te Hoensbroek) verwezen naar een akte van afgifte legaat tegen inbreng van de waarde, verleden voor notaris Zeestraten voornoemd op drie november negentienhonderd tweeënnegentig, welke akte bij afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare registers in hypotheken 4 op vier november daarna in deel 8286 nummer 16, in welke akte de navolgende erfdienstbaarheden werden gevestigd, woordelijk luidende als volgt:
''ten laste van het verkochte, als lijdend erf; en ten behoeve van het huidige perceel C 5763 (Stationsstraat 120), als heersend erf, de erfdienstbaarheid:
a. de erfdienstbaarheid van doorgang en opvaart van- en naar de Stationsstraat, uit te oefenen over de bestaande opvaart, gelegen naast het pand Stationsstraat 120 en zich uitstrekkende over de volle diepte van het pand;
b. de erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van leidingen, afvoerbuizen en dergelijken, zoals destijds aanwezig;
zulks onder de bepaling, dat de eigenaar van het heersend erf verplicht is deze opvaart vrij te houden voor doorvaart en doorgang van en naar het achtergelegen magazijn, terwijl hij voorts verplicht is deze op vaart mede te onderhouden en schoon te houden.
Ten laste van het verkochte, als lijdend en erf ten behoeve van het huidige perceel C 5836 (Stationsstraat 124), als heersend erf, de erfdienstbaarheid van doorgang en opvaart van en naar de Stationsstraat.'' ''
10. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, zijn er vandaag met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
11. Legitimatieplicht en gegoedheid
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 van de AVVE moet door de bieder worden aangetoond door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de veiling, waar uit blijkt dat de bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de dag van de veiling niet ouder zijn dan vier (4) weken.
Als de bieder of koper een makelaar is die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars, dan hoeft hij tijdens de veiling zijn financiële gegoedheid niet aan te tonen.
12. Gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd.
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.
13. Risico-overgang
Het registergoed is een tot bedrijfsruimte(n) bestemde onroerende zaak.
Op grond van artikel 19 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van gunning.
14. Onderhandse verkoop
Het bepaalde in artikel 27 van de AVVE is op onderhavige executie niet van toepassing.
15. Naleving bepalingen
Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
3. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
4. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
5. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
6. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
7. Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
8. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
9. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
10. De in lid 9 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
11. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.
SLOTBEPALING
Verkoper kan - indien en zodra de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 is vereist - de betaaldag / levering eenzijdig opschorten totdat de bevoegde voorzieningenrechter de goedkeuring heeft verleend.
SLOT

Financieel

Inzetpremie:
zie veilingvoorwaarden
Indicatie veilingkosten:
€ 14.051,00 (per 24‑05‑2023 om 19:06 uur)
geschat bedrag, excl. overdr.bel. 10,4%; ALLE VEILINGKOSTEN KOMEN VOOR REKENING VAN KOPER (per 20‑04‑2023 om 13:09 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 24-05-2023 om 19:05 uur)

Veiling

25 mei 2023 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling beslag
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 46019

Notaris

Chantal Smeets
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50

Inzetpremie

zie veilingvoorwaarden

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.