Harmoniestraat 12, HOENSBROEK

Omschrijving

het gedeeltelijk gesloopte woonhuis met ondergrond, tuin en erf, staande en gelegen aan de Harmoniestraat 12 te 6432 EN Hoensbroek, perceel groot 383 m2

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1966
Oppervlakte wonen
0 m2
Oppervlakte perceel
383 m2
Inhoud
100 m3
Aantal kamers
1
Aantal slaapkamers
0
Kadastrale omschrijving
het gedeeltelijk gesloopte woonhuis met ondergrond, tuin en erf, staande en gelegen aan de Harmoniestraat 12 te 6432 EN Hoensbroek, kadastraal bekend gemeente Hoensbroek, sectie A nummer 4666, groot drie are en drieëntachtig centiare (3a 83ca),

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Op aanvraag

Het perceel mag worden betreden zolang daarmee geen rechten van eigenaar of derden worden geschonden. Ten aanzien van de ruimte(n) waar asbest is geconstateerd geldt bovendien dat die alleen mogen worden betreden als voldaan is aan alle regelgeving aangaande de asbest.
Bijzonderheden
ASBEST/MILIEU
De gemeente Heerlen heeft het te veilen object (deels) aangemerkt als asbestlocatie. Dat heeft gevolgen voor de verwachtingen van gegadigden en schept tevens verplichtingen voor de nieuwe eigenaar.
Elders in deze publicatie zijn drie documenten geüpload met informatie die de gemeente heeft verstrekt aangaande asbest en andere milieuverwante zaken.

LOPENDE PROCEDURE
De eigenaren van het belendende perceel wensen de schade aan hun opstallen te herstellen. Zij stellen dat de huidige eigenaar weigerachtig is in zijn medewerking daartoe en zijn daarom een gerechtelijke procedure gestart waarin van de huidige eigenaar wordt gevorderd:
1) gedogen van een steiger op het te veilen perceel, en 2) gedogen van een tijdelijke constructie (buitenmuur). Ingeval van herbouw op het te veilen perceel wordt de muur niet meer nodig geacht en kan met onderling overleg de verwijdering ervan worden gecoördineerd.

Update 10/02/’23: inmiddels is tijdens de rechterlijke behandeling van die procedure tot afspraken gekomen. Die zijn vastgelegd in een Proces-Verbaal. In grote lijnen omvatten die afspraken het nakomen van hetgeen door de buren werd gevorderd. Hoewel de koper geen partij is bij de afspraken en er daardoor er ook niet aan gebonden is, moet hij er rekening mee houden dat aan het pand van de buren werkzaamheden worden verricht. Overleg is wenselijk, zoals ook de gemeente in de hiervoor omschreven documenten opdraagt.

HUURBEDING - ONTRUIMING
Op het adres van het te veilen object staat niemand ingeschreven.
Verkoper is niet bekend met verhuur van het pand, noch met gebruik door derden.

Onverminderd bovenstaande doet verkoper hierbij - mede in het belang van de koper - een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, enkel voor zover deze zijn aangegaan na publicatie van de veiling EN voorzover verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper. In dat geval wordt eventuele verdere uitoefening van een huurbeding aan de Koper gelaten en komt zulks voor zijn rekening en risico.

De verkoper, een hypotheekbank, heeft gegronde redenen om het huurbeding (verder) niet in te roepen, althans geen verlof te vragen aan de voorzieningenrechter om het huurbeding te mogen inroepen.

Ontruiming ten aanzien van de eigenaar en de zijnen kan derhalve geschieden onder toepassing van de wet (art 525 lid 3 Rv). Daarvoor is geen rechterlijke goedkeuring vereist.

WEL COMMAND OF NADER TE NOEMEN MEESTER
LET OP: in de veilingvoorwaarden en publicatie stond bepaald dat de acte de command niet is toegestaan. Dat is onjuist en niet conform de opdrachtverstrekking. Verkoper wenst derhalve dat de gebruikelijke bepalingen terzake de Command gewoon van toepassing zijn. De kosten voor een Acte de Command bedragen overigens € 544,50 incl.

ONDERZOEK
Van de Koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek heeft ingesteld naar alle bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het te veilen object, dan wel – indien en voor zover de Koper dit onderzoek geheel of gedeeltelijk achterwege heeft gelaten dat de Koper welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper en/of de notaris.

BOVENSTAANDE IS ONDERDEEL VAN DE GEPUBLICEERDE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DIE EEN BIEDER GEACHT WORDT IN ZIJN GEHEEL TE KENNEN

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
45960
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst, alleen bij gunning
Indicatie veilingkosten:
€ 4.469,00 (per 16‑01‑2023 om 16:42 uur)
zie uitleg in bijlage: (per 13‑01‑2023 om 14:52 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-01-2023 om 14:52 uur)

Veiling

16 maart 2023 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 45960

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst, alleen bij gunning

Onderhands bod

Tot en met 1 maart 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-03-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.