Motorboot ''Bravura'' gelegen aan de Scheepswerf 1, HEUSDEN GEM HEUSDEN

Omschrijving

het aluminium motorjacht, bestemd voor de pleziervaart, genaamd "Bravura", type Typhoon 37 Spider, bouwplaats te Haren (Noord-Brabant), bouwwerf Cebe Boats B.V., bouwjaar tweeduizendzeven, welke thans ligt in Heusden aan de Scheepswerf 1, bouwnummer 10337, lengte elf meter twintig centimeter, breedte drie meter vijf en zeventig centimeter, diepgang een meter twintig centimeter, welk schip is gebrand, gemerkt: "21685 Z 2007", met al de verdere verpande scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 Burgerlijk Wetboek

Kenmerken

Type registergoed
Motorschip
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging
vrijdag 2 oktober 2020, van 12:00 tot 14:00 uur
Een vriendelijk verzoek om u te houden aan de coronamaatregelen.
Wij verzoeken u tevens bij de bezichtiging een mondkapje mee te brengen.
Bijzonderheden
aanvullende kenmerken:
Volvo D6 motoren IPS 500/375 PK;
twee motoren;
diesel;

Verder een aircosysteem, generator mastervolt, dieselverwarming, gps systeem Raymari
Bijzondere veilingvoorwaarden
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Begrip 'schip'
Onder het begrip 'schip', zoals omschreven in artikel 8:2 en 8:3 van het Burgerlijk Wetboek, wordt tevens verstaan een schip in aanbouw zijnde.
2. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag 15 oktober tweeduizendtwintig om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
3. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
4. Kosten
De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 8 van de AVVES bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: negenduizend vijfhonderd euro (€ 9.500,00).
5. Belastingen
Voor zover aan de hypotheekhouder bekend is ter zake van de levering van het schip geen omzetbelasting en geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
6. Beperkingen
Het schip is niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad.
De termijn van beraad eindigt op de derde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop zijn (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Waarborgsom
Er zal eerst tot gunning van het registergoed worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom in handen van de met de veiling belaste notaris heeft gestort casu quo door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Aflevering
Artikel 18 lid 3 blijft uitdrukkelijk van toepassing. In aanvulling hierop wordt met betrekking tot de staat van het schip nog het volgende bepaald:
Het schip zal worden overgedragen “as is and where is” (in de feitelijke staat bij levering), waaronder verkoper en koper verstaan dat de artikelen 7:15, 7:17, 7:20, 7:21 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk zijn uitgesloten, en de koper zal het schip aanvaarden in de staat waarin het zich heden bevindt, met alle bekende, onbekende, zichtbare en niet zichtbare gebreken.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.vastgoedveilingzuid.nl en/ of www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid”.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVES kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVES wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge de AVVES na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op de AVVES kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de Notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op de AVVES is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 11 AVVES.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 AVVES.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 AVVES, de afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Akte de command: bieden voor een ander
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 AVVES dient lid 3 te worden gewijzigd en zal luiden als volgt:
3. De AVVES bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de ''vertegenwoordigde''. Om dit bieden voor een ander te formaliseren moet de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de hypotheekhouder vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander niet toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld.

Documenten

Algemene voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
dhr J.G. Gräler/ mevrouw I. Steijaert
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87
E: veiling@huijbregtsnotarissen.com
Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Begrip 'schip'
Onder het begrip 'schip', zoals omschreven in artikel 8:2 en 8:3 van het Burgerlijk Wetboek, wordt tevens verstaan een schip in aanbouw zijnde.
2. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag 15 oktober tweeduizendtwintig om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
3. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
4. Kosten
De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 8 van de AVVES bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: negenduizend vijfhonderd euro (€ 9.500,00).
5. Belastingen
Voor zover aan de hypotheekhouder bekend is ter zake van de levering van het schip geen omzetbelasting en geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
6. Beperkingen
Het schip is niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad.
De termijn van beraad eindigt op de derde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop zijn (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Waarborgsom
Er zal eerst tot gunning van het registergoed worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom in handen van de met de veiling belaste notaris heeft gestort casu quo door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Aflevering
Artikel 18 lid 3 blijft uitdrukkelijk van toepassing. In aanvulling hierop wordt met betrekking tot de staat van het schip nog het volgende bepaald:
Het schip zal worden overgedragen “as is and where is” (in de feitelijke staat bij levering), waaronder verkoper en koper verstaan dat de artikelen 7:15, 7:17, 7:20, 7:21 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk zijn uitgesloten, en de koper zal het schip aanvaarden in de staat waarin het zich heden bevindt, met alle bekende, onbekende, zichtbare en niet zichtbare gebreken.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.vastgoedveilingzuid.nl en www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.vastgoedveilingzuid.nl en/of www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.vastgoedveilingzuid.nl en/ of www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid”.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVES kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVES wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge de AVVES na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op de AVVES kan de afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet en het bod de notaris heeft bereikt, heeft dit bod gelijke rechtsgevolgen als een bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de Notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op de AVVES is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 11 AVVES.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 AVVES.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 AVVES, de afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was.
Akte de command: bieden voor een ander
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 AVVES dient lid 3 te worden gewijzigd en zal luiden als volgt:
3. De AVVES bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de ''vertegenwoordigde''. Om dit bieden voor een ander te formaliseren moet de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de hypotheekhouder vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander niet toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld.

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 9.500,00 (per 17‑09‑2020 om 14:49 uur)

Veiling

15 oktober 2020 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44922

Notaris

dhr J.G. Gräler/ mevrouw I. Steijaert
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87

Onderhands bod

Tot en met 30 september 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.